കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മണ്ണുത്തിയിലെ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് കാമ്പസിലെ സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൗൾട്രി സയൻസിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.


ഫീഡ് മിൽ മാനേജർ

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: BVSc & AH

അഭികാമ്യം

1. MVSc (പൗൾട്രി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ)

2. പൗൾട്രി ഫാം/ ഫീഡ് മിൽ എന്നിവയിൽ പരിചയം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 35,000 രൂപ


ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത 1. ബിരുദം

2. DCA/ PGDCA

പരിചയം: ഒരു വർഷം പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,250 രൂപ


അക്കൗണ്ടന്റ്

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: 1. B Com

2. DCA/ PGDCA 3. ടാലി ERP9 ഉള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിചയം: ഒരു വർഷം പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,250 രൂപ


ഫീഡ് മിൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 2

യോഗ്യത

1. പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ/ BSc PPBM 2. പൗൾട്രി ഫാം/ ഫീഡ് മിൽ എന്നിവയിൽ പരിചയം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 18,900 രൂപ


ഫീഡ് മിൽ ടെക്നീഷ്യൻ/ ഫിറ്റർ ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ്

2. ഫിറ്റർ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിചയം: ഒരു വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 18,900 രൂപ


ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ/ BSc PPBM അഭികാമ്യം: ഫീഡ് അനാലിസിസിൽ പരിചയം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 18,900 രൂപ


ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ്

2. LMV ലൈസൻസ്

പരിചയം: ഒരു വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 18,900 രൂപ.


ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 26 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

Comments

Popular posts from this blog

പുതിയ ജോലി ഒഴിവ് അങ്കണവാടി ഹെല്‍പ്പര്‍/വര്‍ക്കര്‍

കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ, താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ

Latest Driver Job in UAE